Kanda anudan shasan nirnay maharashtra | “या” शेतकर्‍यांना मिळणार कांदा अनुदान रुपये ३५० प्रति क्विंटल | 27 मार्च 2023 शासन निर्णय महाराष्ट्र

 

Kanda anudan shasan nirnay maharashtra | “या” शेतकर्‍यांना मिळणार कांदा अनुदान रुपये ३५० प्रति क्विंटल | 27 मार्च 2023 शासन निर्णय महाराष्ट्र
Kanda anudan shasan nirnay maharashtra

Kanda anudan shasan nirnay maharashtra | “या” शेतकर्‍यांना मिळणार कांदा अनुदान रुपये ३५० प्रति क्विंटल | 27 मार्च 2023 शासन निर्णय महाराष्ट्र


शेतकरी बांधवानो, महाराष्ट्र राज्यामध्ये
चालू वर्षातील फेब्रुवारी मध्ये कांदा बाजारभाव Kanda anudan shasan nirnay हे कमी झालेले आपल्याला पाहायला मिळाले
होते त्यानंतर सर्व कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांकडून याबाबत शासनाने अनुदान देणे करिता
मागणी केली होती त्यानुसार आज दिनांक
27 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र
शासनाने कांदा उत्पादक शेतकरी यांना अनुदान देणे करिता आज शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
तर
, कांदा अनुदान योजनेच्या सविस्तर माहिती आपण पुढे खालील प्रमाणे
पाहू :

 


चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारी २०२३
च्या सुरुवातीस कांद्याच्या Kanda anudan shasan nirnay बाजारभावात झालेली घसरण आणि विविध शेतकरी संघटना आणि
शेतकऱ्यांकडून होणारी अनुदानाची मागणी लक्षात घेता “कांदा बाजारभावातील घसरण व
उपाययोजना” यासाठी डॉ. सुनिल पवार
, माजी पणन संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन
निर्णय
, दिनांक २८/२/२०२३ अन्वये गठित समितीने राज्यातील
बाजार समित्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन शेतकरी
, व्यापारी,
अडते, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार, तज्ञ, शास्त्रज्ञ,
यांच्याशी भेटी घेऊन तसेच विविध संस्थांकडून माहिती घेऊन अहवाल तयार
केला असून दिनांक ९/३/२०२३ रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालात समितीने
अल्पकालीन
(तातडीच्या) व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या शिफारशी
प्रस्तावित केल्या आहेत. सदर अल्पकालीन
(तातडीच्या)
उपाययोजनांपैकी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्याच्या
दृष्टीने दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित
कृपी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये
, खाजगी बाजार समितीमध्ये,
थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा
खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना अनुदान
देण्याची बाव शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेतला आहे. 

 


राज्यातील कृपी उत्पन्न बाजार
समित्यामध्ये
, खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे Kanda anudan shasan nirnay अथवा नाफेडकडे दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट
खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व
जास्तीत जास्त २०० क्‍विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा हा निर्णय
शासनाने घेतला आहे.


नक्की वाचा : कृषी यंत्रे सोडत यादी 25 मार्च2023 डाऊनलोड करा 


ही योजना राबविण्यासाठी निश्चित
केलेल्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत :

 

1)   
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत
जास्त २०० क्‍विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल.

 

2)  
जे शेतकरी लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा दिनांक १ फेब्रुवारी
२०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित कृपी उत्पन्न बाजार समिती
, खाजगी बाजार समितीमध्ये,
थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता
उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री करतील त्यांचेसाठी ही योजना लागू
राहील.

 

3)  
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार
समित्यांसाठी ही योजना राबविण्यात यावी.

 

4)  
परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही
योजना लागू राहणार नाही.

 

5)  
सदर अनुदान थेट बँक हस्तांतरण Direct Bank Transfer DBT द्वारे शेतकर्‍यांच्या बचत बँक खात्यात जमा
केले जाईल.

 

6)  सदर अनुदान आयसीआयसीआय
बँकेमार्फत अदा करण्यात यावे.

 

7)  
कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी
कांदा विक्री पट्टी/ विक्री पावती
, ७/१२ चा उतारा, आपले बँक
बचत खाते क्रमांक इ. सह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री
केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.

 

8)  
शेतकर्‍यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित
बाजार समितीने तयार करावेत. प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जवाबदारी बाजार
समितीची राहील. सदरचे प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निवंधक यांनी तपासून ते जिल्हा
उपनिवंधक
, सहकारी
संस्था यांचेकडे सादर करावेत. जिल्हा उपनिबंधक
, सहकारी
संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजूरी दिल्यानंतर
, ती यादी
पणन संचालक
, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
यांना मान्यतेसाठी सादर करावी. त्यांनी तपासून अंतीम केलेल्या यादीस पणन
विभागामार्फत थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करण्यात येईल.

 

9)  या योजनेची योग्य पध्दतीने
अमलबजावणी करण्यासाठी संबंधीत कृपी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव
, तालुका सहाय्यक/
उपनिवंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे लाभार्थी अंतीम करण्यासाठी नियंत्रक
म्हणून कामकाज पाहतील व त्यासाठी ते जबाबदार राहतील.

 

10)               
ज्या प्रकरणात ७/१२ उतारा वडीलांच्या नावे व विक्रीपट्टी
मुलाच्या व अन्य कुटूंबियाच्या नावे आहे व ७/१२ उताऱ्यावर पिक पाहणीची नोंद आहे
अशा प्रकरणात वडील व मुलगा वा अन्य कुटुंबीय यांनी सहमतीने उपरोक्त 7 मध्ये नमूद
केल्याप्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर ७/१२ ज्यांच्या नवे असेल त्यांच्या बँक खात्यामध्ये
अनुदान जमा केले जाईल.

 

तर, अशा प्रकारचा हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाकडून
घेण्यात आला आहे 
Kanda anudan shasan nirnay आणि याची अमलबजावणी ही पुढील 30 दिवसांत पूर्ण करावयाची आहे.


शासन निर्णय पहा  : डाउनलोड करा 

Read more

mahadbtfarmerschemes lottery list 25/03/2023 | महाडीबीटी लॉटरी यादी मार्च 2023 | कृषि यांत्रिकीकरण सोडत यादी पहा

 

mahadbtfarmerschemes lottery list 25/03/2023
mahadbtfarmerschemes lottery list

mahadbtfarmerschemes lottery list महाडीबीटी लॉटरी यादी मार्च 2023


नमस्कार शेतकरी बांधवानो, आपण महाराष्ट्र
शासन कृषि विभाग
च्या महाडीबीटी पोर्टल
mahadbtfarmerschemes वर कृषि विभाग योजना krishivibhag साठी अर्ज केले असतील आणि सोडत
मध्ये निवड होण्याची संधि पहात असाल. तर
, शेतीकरि मित्रांनो, महाडीबीटी शेतकरी योजना पोर्टल द्वारे (mahadbtfarmerschemes) प्रत्येक आठवड्यामध्ये/पंधरवाड्या मध्ये  लॉटरी द्वारे  केली जात आसून mahadbt lottery list निवड झालेल्या लाभर्थ्यांना
त्यांच्या नोंदणी केलेल्या मोबाइल वर निवड झाल्या बाबतचा
एक संदेश देखील दिला जातो आणि
निवड झालेल्या बाबींसाठी कागदपत्रे ही अपलोड करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या
जातात.


नक्की वाचा : गहू साठवणूक
करताय तर मग हे उपाय करा
 

तर, शेतकरी मित्रांनो, दिनांक 25 मार्च 2023 रोजी कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन
यांच्याद्वारे महाडीबीटी शेतकरी योजना (
mahadbtfarmerschemes) या अंतर्गत कृषि
यांत्रिकीकरण मधील सर्व कृषि औजारे करिता सोडत
/ लकी ड्रॉ /लॉटरी काढण्यात
आलेली आहे. ज्या शेतकर्‍यांची या सोडत मध्ये निवड झाली आहे त्यांना त्या संदर्भात
त्यांच्या नोंदनिकृत मोबाइल वरती संदेश पाठविण्यात आला आहे. तर
, ज्यांना संदेश मिळाला नाही ते ह्या पोर्टल वर उपलब्ध करून दिलेल्या ऑनलाइन
महाडीबीटी सोडत/
lottery यादी मध्ये आपले नाव तपासू पहावे.

 

सर्व निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना
सूचना
Notice :

निवड झाल्यानंतर पुढील 10
दिवसांत लाभार्थ्याला महाडीबीटी शेतकरी योजना पोर्टल (
mahadbtfarmerschemes)  वर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे
बंधनकारक असेल. अन्यथा
, आपला अर्ज रद्द समजण्यात येईल.


दि 25 मार्च 2023 रोजी ची सोडत
यादी पाहण्यासाठी खालील लिंक वरती भेट द्या :error: Content is protected !!